Προγραμματισμός με Visual Basic

Προγραμματισμός με Visual BasicΗ Visual Basic είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming) που τρέχει με βάση συμβάντα (event driven) που γίνονται σε φόρμες (forms). Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τις έτοιμες βιβλιοθήκες της Visual Basic για να αναπτύξετε εφαρμογές που επίσης συνδέονται με βάσεις δεδομένων (database connectivity) σε περιβάλλον ενός υπολογιστή (windows desktop applications). Τα προγράμματα που θα δημιουργήσετε θα είναι προγράμματα με γραφική διαδραστική επαφή (graphical user interface).

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε Visual Basic, πρέπει να έχετε γνώσεις τουλάχιστο μιας άλλης γλώσσας προγραμματισμού. Στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρουμε μια πληθώρα προγραμματιστικών γλωσσών που ίσως σας ενδιαφέρουν για περεταίρω εκπαίδευση, όπως C, C++, Python, Java, Fortran, και Matlab. Επίσης, προσφέρεται η πιστοποίηση της Microsoft MCSD Web Applications.

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια