Προγραμματισμός με C++

H C++ είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού (object-oriented programming). Θα μάθετε να γράφετε κλάσεις (classes) που αποτελούνται από μεθόδους (methods) και ιδιότητες (attributes). Θα δουλέψετε με έννοιες όπως κληρονομικότητα (inheritance) και σύνθεση (composition). Τα προγράμματα που θα δημιουργήσετε θα είναι προγράμματα κονσόλας (command prompt console applications).

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε C++, πρέπει να έχετε γνώσεις τουλάχιστο μιας άλλης γλώσσας προγραμματισμού. Στο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ προσφέρουμε μια πληθώρα προγραμματιστικών γλωσσών που ίσως σας ενδιαφέρουν για περεταίρω εκπαίδευση, όπως C, Python, Visual Basic, Java, Fortran, και Matlab. Επίσης, προσφέρεται η πιστοποίηση της Microsoft MCSD Web Applications.

Διαδικασία Εγγραφής
Προγράμματα & Σεμινάρια